ผังโครงสร้างยุทธศาสตร์


ผังโครงสร้างยุทธศาสตร์ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ (พ.ศ.2560-2564)

สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระราชุปถัมภ์

วิสัยทัศน์

"สมาคมพัฒนา นักกีฬาว่องไว บริหารก้าวไกล จักรยานแพร่หลาย อาชีพกีฬาจักรยาน"

พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมบุคลากรกีฬา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล นักกีฬาจักรยานมีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอต่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่อาชีพ กีฬาจักรยานได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

พันธกิจ

 • การปฏิบัติ และกำหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาจักรยานฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และพัฒนากีฬาจักรยาน ทั้งเพื่อความเป็นเลิศของไทย และเพื่อการอาชีพ ให้ประสบความสำเร็จ
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาจักรยานเพื่อความเป็นเลิศ ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานระดับสากล
 • สมาคมกีฬาจักรยานฯ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาจักรยานทั้งปวง ทั้งประเภทสมัครเล่น กึ่งอาชีพและกีฬาอาชีพ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามธรรมนูญ ข้อบังคับ กฎ กติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (Union Cycliste Internationale : UCI)

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจักรยานเพื่อความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจักรยานเพื่อการอาชีพ
 • ส่งเสริมและพัฒนาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นระบบ
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์

 • กีฬาจักรยานประสบความสำเร็จ เป็นที่นิยมและสร้างความสุขแก่สังคม
 • TCA-01 : ระดับความสุขของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกีฬาจักรยาน
 • ค่าเป้าหมาย ระดับ 4
 • TCA-02 : ร้อยละของนักกีฬาที่เพิ่มขึ้นในการแข่งขันจักรยาน ชิงแชมป์ประเทศไทย
 • ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20
 • การจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานในระดับกีฬาอาชีพ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • TCA-03 : ระดับความพึงพอในการจัดแข่งขันกีฬาอาชีพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 • ค่าเป้าหมาย ระดับ 6
 • TCA-04 : ร้อยละความนิยมและความสุขของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกีฬาอาชีพ
 • ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
 • วิทยาศาสตร์การกีฬามีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาจักรยาน
 • TCA-05 : ร้อยละของนักกีฬาที่มีขีดสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • TCA-06 : ระดับค่าคะแนนของผลการประเมินด้านการบริหารจัดการที่ประเมินโดย กกท.
 • ค่าเป้าหมาย ระดับ 5.0

ผลผลิต

 • กีฬาจักรยานประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติ
 • TCA-07 : จำนวนนักกีฬาที่ติดอันดับ 1 ใน 3 การแข่งขันระดับนานาชาติ
 • ค่าเป้าหมาย จำนวน 4 คน/ปี
 • TCA-08 : จำนวนนักกีฬาจักรยานประสบความสำเร็จในระดับโลก
 • ค่าเป้าหมาย อันดับ 1 - 30 ของโลก
 • กีฬาจักรยาน เป็นกีฬาอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • TCA-09 : จำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีรายได้จากการแข่งขันกีฬาจักรยานเป็นอาชีพ
 • ค่าเป้าหมาย จำนวน 6 คน/ปี
 • TCA-10 : ร้อยละของบุคลากรทางการกีฬาที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
 • ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50
 • นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา
 • TCA-11 : ร้อยละของนักกีฬาที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น จากการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 ของทุกปี
 • TCA-12 : จำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่ได้รับการอบรมในต่างประเทศ
 • ค่าเป้าหมาย 9 คน/ปี
 • ระบบบริหารจัดการ การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬา การจัดการแข่งขัน และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
 • TCA-13 : ระดับค่าคะแนนที่ได้รับการประเมินจาก กกท.
 • ค่าเป้าหมาย ระดับ 5

กลยุทธ์

 • กีฬาจักรยานประสบความสำเร็จ เป็นที่นิยมและสร้างความสุขแก่สังคม
 • TCA-01 : ระดับความสุขของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกีฬาจักรยาน
 • ค่าเป้าหมาย ระดับ 4
 • TCA-02 : ร้อยละของนักกีฬาที่เพิ่มขึ้นในการแข่งขันจักรยาน ชิงแชมป์ประเทศไทย
 • ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20
 • การจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานในระดับกีฬาอาชีพ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • TCA-03 : ระดับความพึงพอในการจัดแข่งขันกีฬาอาชีพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 • ค่าเป้าหมาย ระดับ 6
 • TCA-04 : ร้อยละความนิยมและความสุขของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกีฬาอาชีพ
 • ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
 • วิทยาศาสตร์การกีฬามีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาจักรยาน
 • TCA-05 : ร้อยละของนักกีฬาที่มีขีดสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • TCA-06 : ระดับค่าคะแนนของผลการประเมินด้านการบริหารจัดการที่ประเมินโดย กกท.
 • ค่าเป้าหมาย ระดับ 5.0